• es
  • ca

Política de Privacitat

1.- Confidencialitat i Protecció de Dades: La informació rebuda per la PCPB a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat. Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la PCPB informa a l’usuari de que les dades personals que es puguin facilitar a través dels formularis Web són incorporades en un fitxer titularitat de la PCPB amb la finalitat d’atendre adequadament les sol•licituds dels usuaris.

2.- Dret d’informació i consentiment de l’usuari: La PCPB podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats del partit que puguin resultar del seu interès. Per tant, les persones titulars de les dades que figuren en els fitxers de la PCPB accepten conèixer de manera expressa, precisa i inequívoca que les seves dades es troben recopilades en un fitxer propietat de l’entitat, i que són adequades, pertinents i necessàries per la finalitat amb què han estat recollides, i, per tant, donen el seu consentiment per al seu tractament.

3.- Seguretat en el tractament, procediment informàtic i custodia de dades: La PCPB declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robo de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

4.- Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, l’usuari pot dirigir-se per escrit a la PCPB, indicant “Cancel·lació de dades (Internet)” i acreditant sempre degudament la seva identitat:

– Enviant una nota a PCPB · Carrer de la Verge de l’Assumpció, 25 – Local · 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

– Enviant un correu electrònic a pcpb@pcpb.cat.