• es
 • ca

Estatuts

En els Estatuts de la PCPB exposem els nostres principis ideològics bàsics i com ens organitzem:

CAPÍTOL PRIMER, DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI.
Artº 1: Denominació.

A l’empara dels articles 6é de la Constitució Espanyola i 1r de la Llei 54/1978, de 4 de desembre, es constitueix el partit polític denominat PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ, les sigles són PCPB i sent el símbol del partit les sigles del mateix en blanc sobre un fons verd que representa el contorn d’un grup de persones.
logo-PCPB

Artº 2: Àmbit i Fins.

“PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ”

és un partit polític d’àmbit d’actuació local, constituït per a contribuir democràticament a la determinació de la política local ia la formació de la voluntat política de les ciutadanes i dels ciutadans de Barberà del Vallès, així com promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidates i de candidats en les corresponents eleccions, d’acord amb els següents fins específics:

a / La defensa de l’interès de la ciutadania de Barberà del Vallès, des de l’òptica del progressisme, conjuntant els valors tradicionals de l’esquerra amb les noves demandes que les noves situacions de la nostra societat demanen.

b / Contribuir de forma decisiva en el govern municipal, per assegurar l’elaboració i execució de mesures i polítiques progressistes a Barberà del Vallès.

c / Aglutinar a l’esquerra alternativa i transformadora de Barberà del Vallès, convertint-se en ressò dels diferents eixos programàtics que la caracteritzen.

La P.C.P.B. ajustarà, en tot cas, les seves actuacions d’acord amb el Dret i les regles del pluralisme democràtic.


Artº 3: Domicili.

El domicili social radica a Barberà del Vallès, província de Barcelona, al Carrer Marquesos de Barberà, núm 114, local, i amb codi postal 08210. El domicili podrà ser modificat per acord de la Comissió Executiva sense necessitat de modificar els presents Estatuts.

CAPÍTOL SEGON. AFILIADES I AFILIATS. DRETS I DEURES.

Artº 4: Afiliades i afiliats.

Podran ser afiliades i afiliats de la PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ les espanyoles i els espanyols majors d’edat que no pertanyin a una altra associació política, així com les ciutadanes i ciutadans estrangers quan la normativa vigent ho permeti.


Artº 5: Admissió.

La qualitat de membre del partit s’adquireix a sol·licitud de la persona interessada per acord de la Comissió Executiva i sota el compromís de la persona interessada a fer ús dels seus drets així com a complir els seus deures.

Existirà en el partit el Llibre de Registre d’Afiliats, on constaran les dades d’altes i baixes definitives.


Artº 6: Drets de les persones afiliades.

Totes les persones afiliades tindran els següents drets:

 1. Impulsar el compliment dels fins del partit.
 2. Presentar les iniciatives que estimi convenients.
 3. La dedicació voluntària de la seva activitat personal i l’aportació de contribucions econòmiques.
 4. Ésser electora i elegible per als òrgans de representació i directius del partit.
 5. Ésser electora i elegible en igualtat de garanties en la designació de candidats/es als càrrecs de representació política d’acord amb les disposicions d’aquests Estatuts.
 6. Manifestar la seva opinió i expressar els seus suggeriments i queixes davant els òrgans rectors del partit.
 7. Ésser informada i conèixer les activitats del partit.
 8. Tenir accés a la informació sobre la situació econòmica del partit.
 9. Ésser respectada en les pròpies conviccions religioses, morals i en la seva vida privada.
 10. Prendre part amb veu i vot en les deliberacions de l’Assemblea General del Partit.
 11. Ésser escoltada personalment en tots els casos on s’hagi de decidir sobre la seva activitat política, especialment en els processos sancionadors.
 12. Renunciar lliurement a la condició de persona afiliada (cf. Art.8).
 13. El dret a la confidencialitat de les dades aportades per a la seva afiliació.
 14. Quedar exempta o exempt de l’abonament de la quota, la persona que es trobi en situació socioeconòmica desfavorida i així ho sol·liciti per escrit.


Artº 7:
Deures de les persones afiliades.

Totes les persones afiliades tindran els següents deures:

 1. Complir els deures polítics i estatutaris que derivin de l’ideari del partit i col·laborar personalment en la mesura de les seves possibilitats en les funcions que li siguin encomanades pels òrgans de direcció.
 2. Col·laborar en la realització del programa del partit.
 3. Complir els acords vàlidament adoptats pels seus òrgans rectors.
 4. Satisfer les quotes econòmiques establertes.
 5. Conèixer, difondre, aplicar i defensar la política de la PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ.
 6. Acceptar, defensar i complir els acords dels òrgans de direcció del partit, llevat dels casos considerats de consciència.
 7. Mantenir la confidencialitat de les qüestions debatudes i aprovades pels organismes de direcció del partit.
 8. No establir relacions polítiques amb altres organitzacions polítiques fora dels acords establerts i aprovats pels organismes de direcció del partit.


Artº 8: Baixa de l’afiliada o de l’afiliat.

Qualsevol persona afiliada al partit podrà cessar en el mateix lliurement, mitjançant l’oportuna comunicació per escrit. 


Artº 9: Règim disciplinari.

 1. L’Assemblea General elegirà una Comissió de Garanties, el mandat coincidirà amb el de la Comissió Executiva i estarà integrada per tres membres elegits d’una terna de sis candidats proposats per la Comissió Executiva.
 2. El quart candidat més votat dels sis proposats serà designat suplent i tindrà com a funció substituir el membre titular en cas de mort, incapacitat, baixa com afiliat del partit o dimissió del càrrec de qualsevol dels titulars.
 3. Així mateix, el suplent substituirà aquell membre titular que tingui un interès personal en l’expedient a incoar.
 4. Correspon a la Comissió de Garanties, prèvia instrucció de l’oportú expedient sancionador per la mateixa, en què es garantirà l’audiència i la proposició i pràctica de proves a la persona expedientada, proposar a la Comissió Executiva, respectant sempre el principi de proporcionalitat, la imposició de la sanció corresponent si s’escau.
 5. L’acord d’incoació d’expedient sancionador correspon a la Secretaria General.
 6. L’òrgan competent per imposar la sanció, si escau, o acordar l’absolució de la persona expedientada és la Comissió Executiva. La resolució que s’acordi sempre serà motivada.
 7. Contra les resolucions d’imposició de sancions es podrà interposar recurs ordinari davant l’Assemblea General. El termini per resoldre el recurs és d’un mes des de la notificació de la resolució. L’Assemblea haurà de resoldre expressament el recurs interposat en la primera sessió que es convoqui, sigui ordinària o extraordinària.
 8. Es consideren faltes sancionables:
  a) La conducta del o la militant en desacord amb els Estatuts i l’orientació política del partit establerta pels seus òrgans competents.
  b) La vulneració dels principis deontològics de tota actuació política.
  c) La infracció de la normativa penal comú. 
 9. Les sancions s’imposaran proporcionalment d’acord amb l’apreciació de la gravetat de les infraccions, seran sempre motivades i consistiran en:
  a) Faltes lleus: amonestació o advertiment privada o pública i/o suspensió de la militància fins a tres mesos.
  b) Faltes greus: suspensió de la militància per temps superior a tres mesos fins a dos anys i expulsió del partit. 
 10. La sanció de suspensió de militància comporta la suspensió pel mateix temps del càrrec que pugui ocupar en qualsevol òrgan del partit.
 11. La sanció d’expulsió comporta també el cessament en càrrecs que s’ocupin en el partit o fora, si el nomenament correspon a una facultat d’aquest. Quan el partit no tingui facultat d’ordenar el cessament i l’afectat no renunciï al càrrec, s’haurà de fer pública la part dispositiva de la resolució de sanció, i es comunicarà la desvinculació entre el partit i el sancionat.
 12. La manca de pagament de quotes o derrames no s’entendrà infracció als efectes disciplinaris. No obstant això, la Comissió Executiva, per aquest motiu, pot acordar la baixa en el partit, si, impagades tres quotes o una derrama, no s’atengués la invitació a posar-se al corrent.
 13. Durant la incoació de l’expedient sancionador, la comissió de garanties podrà acordar motivadament, com a mesura cautelar preventiva, atenent a la gravetat dels fets, la suspensió provisional de la militància per un termini màxim de tres mesos.
 14. La tramitació d’un expedient sancionador no podrà tenir una durada superior a tres mesos, a comptar des del dia en què s’adopta l’acord d’incoació.
 15. Un Reglament Disciplinari, aprovat per l’Assemblea General, ha de fixar les normes de procediment i tipificarà les corresponents infraccions i sancions, desenvolupant el que estableixen els presents Estatuts.
CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ.

Artº10: Òrgans del partit

L’organització i funcionament del partit es basa en principis democràtics, són òrgans del partit:

 • L’Assemblea General d’afiliades i afiliats.
 • La Comissió Esecutiva.
 • La Secretaria General.


Artº11: L’Assemblea General Plenària d’Afiliades i Afiliats.

L’Assemblea General, màxim organisme de direcció del partit, està constituïda pel conjunt de les afiliades i els afiliats de la PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ, que actuaran directament, sense atorgar representació delegada. Li correspon les decisions estratègiques de més calat per al partit, les directrius polítiques a seguir, la modificació d’aquests estatuts, així com fiscalitzar l’acció de la resta d’organismes de direcció.

La seva convocatòria ordinària serà obligatòria un cop l’any i podrà ser convocada extraordinàriament a proposta d’un 30% de les afiliades i afiliats o per la Comissió Executiva o en aquells casos que expressament ho fixin els Estatuts.

L’òrgan convocant de l’Assemblea General és la Comissió Executiva.

L’ordre del dia serà determinat per la Comissió Executiva sortint i sotmès a votació a l’inici de l’Assemblea General Plenària.

Tot procés de decisió en l’Assemblea General Plenària de Afiliades i afiliats serà estrictament democràtic, on tota aprovació o rebuig a qualsevol proposta prevista haurà de ser sotmesa a votació de totes les persones participants en aquesta Assemblea General Plenària.

A més de les funcions ja exposades en aquest mateix article, correspon a l’Assemblea General:

 1. Resoldre sobre les ponències i mocions presentades, sobre la dinàmica del partit.
 2. Aprovar la gestió de la Comissió Executiva i de la Secretaria General, al final de cada mandat.
 3. Elegir la Comissió Executiva, quan correspongui.
 4. Elegir la Comissió de Garanties, quan correspongui.

Tant les reunions de les Assemblees Ordinàries com les Assemblees Extraordinàries seran convocades a tots els i les militants amb una antelació mínima de 48 hores.

L’Assemblea General quedarà constituïda en el lloc i temps establerts en la convocatòria. La taula de l’Assemblea estarà integrada per tres militants, a proposta de la comissió executiva, actuant el de menys edat com a secretari.

L’Assemblea ajustarà la seva celebració a un Reglament d’Ordre Intern, que no podrà conculcar o contradir cap dels preceptes estatutaris. Aquest Reglament haurà de ser aprovat per la mateixa Assemblea General.


Artº 12: La Comissió Executiva.

És l’òrgan col·legiat que té encomanada l’actuació política, la divulgació, la implantació, l’organització i l’administració del partit.

Correspon, així mateix, a la Comissió Executiva, a més d’aquelles altres funcions establertes en els presents Estatuts, desenvolupar, mantenir i coordinar els acords aprovats en les Assemblees Generals, imposar les sancions proposades per la Comissió de Garanties i convocar les Assemblees Generals.

La Comissió Executiva està formada per sis membres, amb un mandat de quatre anys, que han de ser elegits, democràticament per l’Assemblea General corresponent, pel sistema de llista oberta, sent designats als 6 aspirants més votats i podent presentar la seva candidatura qualsevol afiliat.

En cas d’empat entre candidats, s’entendrà elegit el d’afiliació més antiga i, de persistir l’empat, el de més edat.

La Comissió Executiva es reunirà ordinàriament com a mínim una vegada cada trimestre, convocada per la Secretaria General, que fixarà el seu ordre del dia. Així mateix, la Secretaria General de convocar reunió extraordinària de la Comissió Executiva quan entengui que és necessari o ho sol·licitin 1/3 dels membres de la Comissió Executiva.

La Comissió Executiva adopta els acords per majoria simple, dels seus membres presents. En cas d’empat, serà decisiu el vot de qualitat de la Secretària o Secretari general.

La Comissió Executiva elegirà entre els seus membres a 5 que integraran la Secretaria General.

La sessió constitutiva de la Comissió Executiva serà presidida pel membre de més edat, que dirigirà la presentació de candidatures i l’elecció de candidats a membres de la Secretaria General, lliurant seguidament la presidència al secretari d’organització electe.

El funcionament de la Comissió Executiva s’ajustarà al Reglament d’Ordre Intern de la mateixa, que serà aprovat per l’Assemblea General a proposta de la Comissió Executiva.

La Comissió Executiva podrà ser ampliada fins a un màxim de 19 membres, quan es consideri oportú, sent l’assistència obligatòria per a les i els regidors.


Artº 13: La Secretaria General.

La Secretaria General és l’òrgan que ostenta la representació legal del Partit.

Són funcions de la Secretaria General la superior representació del partit, la direcció de la Comissió Executiva així com la convocatòria de les reunions i l’elaboració dels seus ordres del dia.

Correspon així mateix a la Secretaria General la gestió diària del partit i l’execució dels acords adoptats per la Comissió Executiva, així com qualssevol altres funcions fixades per aquests Estatuts.

La Secretaria General està composta per cinc persones, totes elles membres de la Comissió Executiva, que seran elegits per la mateixa Comissió Executiva d’entre aquells membres que es presentin com a candidats a la sessió constitutiva de la Comissió Executiva. Els cinc candidats més votats seran designats membres de la Secretaria General, exercint, segons l’ordre del seu votació (de més a menys votat) les secretàries d’Organització, de Finances, de Comunicació, d’Implantació i de Relacions institucionals i coordinació de càrrecs electes en representació del partit.

La durada del mandat de la Secretaria General és de quatre anys, igual que la Comissió Executiva.

La Secretaria General es reunirà ordinàriament una vegada al mes i amb caràcter extraordinari quan ho sol · licitin dos dels seus membres.

El secretari d’Organització de convocar les reunions de la Secretaria General i fixar les seves ordres del dia.

El secretari d’Organització presidirà les reunions de la Secretaria General i de la Comissió Executiva i moderarà els seus debats.

La Secretaria General adoptarà els seus acords per majoria simple dels seus membres.

El funcionament de la Secretaria General s’ajustarà al seu reglament d’ordre intern, que haurà de ser aprovat per l’Assemblea General a proposta de la Comissió Executiva.

Qualsevol membre de la Secretaria General podrà ser destituït del seu càrrec en qualsevol moment del mandat mitjançant acord adoptat per la majoria absoluta de la Comissió Executiva. En la mateixa sessió de la Comissió Executiva que s’aprovi la destitució d’un membre de la Secretaria General haurà d’efectuar l’elecció del nou membre que el substitueixi, seguint les regles fixades en els presents estatuts per a l’elecció dels membres de la Secretaria General.


Artº14: Reunions extraordinàries dels Òrgans col·legiats.

En les reunions extraordinàries dels òrgans col·legiats s’ha d’incloure en els seus ordres del dia el debat i votació, si s’escau, dels assumptes proposats per les persones a la proposta es reuneix l’òrgan col·legiat.

Els òrgans col·legiats adoptaran els seus acords per majoria simple, excepte en aquells casos expressament previstos en els presents Estatuts per als que es fixi una majoria qualificada concreta.

CAPÍTOL QUART. CAMPANYES ELECTORALS I CÀRRECS PÚBLICS ELECTES.

Artº15: Campanyes electorals.

Els aspirants a càrrecs públics electes en representació del partit seran elegits per l’Assemblea General pel sistema de llistes obertes, podent presentar la seva candidatura qualsevol militant, així com ciutadans independents que, segons el parer de la Comissió Executiva i amb l’acord de l’Assemblea, puguin, per la seva trajectòria personal i social, resultar d’ajuda per a la consecució dels fins del partit. Seran proclamats candidats electes aquells que resultin més votats, ocupant el seu lloc en la candidatura oficial a presentar pel partit segons l’ordre resultant de la seva votació (de més a menys votats).

Amb caràcter previ a la convocatòria electoral (fonamentalment eleccions municipals) a la qual el partit decideixi presentar candidatura, es convocarà amb caràcter extraordinari Assemblea General amb l’únic ordre del dia de debat i elecció de candidats. Entre la convocatòria de l’Assemblea General i el dia de la seva celebració haurà d’haver un període de temps suficient per poder obrir un termini de 10 dies hàbils durant els quals qualsevol militant podrà presentar formalment la seva candidatura, que haurà d’acompanyar del seu Curriculum Vitae.

La celebració de l’Assemblea General a què es fa referència en aquest article s’ha d’efectuar amb una antelació mínima de cinc dies al de la convocatòria de les eleccions.

A l’Assemblea General i prèviament a la celebració de la votació de l’elecció de candidats, cada aspirant, per ordre alfabètic del primer cognom, defensarà davant l’Assemblea la seva candidatura exposant les raons que l’han portat a presentar-la.

Cada aspirant a candidat podrà nomenar un apoderat que estigui present en el recompte de les paperetes que efectuarà la taula presidencial de l’Assemblea.


Artº 16:

Els candidats electes a càrrecs públics en representació del partit atendran les decisions que respecte a la campanya electoral siguin fixades pels òrgans competents del partit, que seran de la Comissió Executiva, que aprovarà el disseny general de la campanya electoral a proposta de la Secretaria general, i el secretari d’Organització, que auxiliat pel comitè de campanya nomenat per la Secretaria general, executarà la campanya sota el control de la mateixa Secretaria general.

De la campanya electoral dissenyada i de les actuacions realitzades en la seva execució, el secretari d’Organització de donar compte a l’Assemblea General en la primera sessió que se celebri després de realitzades les eleccions.


Artº 17: Control de l’actuació dels càrrecs públics.

Tots els càrrecs públics del partit compareixeran un cop l’any, com a mínim, a retre comptes de la seva activitat pública i del seu compromís amb el partit davant l’Assemblea General, en una sessió extraordinària convocada especialment a aquest efecte.

CAPÍTOL CINQUÈ. NORMES DE PROCEDIMENT.

Artº 18: Normes de procediment

Sempre que com a conseqüència de l’aplicació de les normes dels Estatuts en les votacions fetes es produïren empats, aquests s’han de resoldre en benefici de la designació de la secretària o secretari general, excepte en aquells casos que els mateixos estatuts estableixin expressament una altra solució.

Els acords de l’Assemblea General són inimpugnables en via administrativa.

Els acords de qualsevol altre òrgan es pot recórrer directament davant l’Assemblea General, excepte en aquells casos que expressament en els presents Estatuts es fixi un altre òrgan competent davant el qual impugnar.

El termini per impugnar els acords adoptats és amb caràcter general de cinc dies hàbils. L’òrgan competent per a resoldre les impugnacions comptarà amb un termini de cinc dies naturals per dictar resolució.

CAPÍTOL SISÈ. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL.

Artº 19: Recursos econòmics.

El partit podrà adquirir administrar i alienar els béns i drets que resultin necessaris per al compliment dels seus fins. L’òrgan competent per a això és la Secretaria General amb el vistiplau de la Comissió Executiva, i s’ha de donar compte a l’Assemblea General. Els recursos econòmics del partit estan constituïts per:

 1. Les quotes i aportacions dels seus afiliades i afiliats.
 2. Els rendiments del seu propi patrimoni.
 3. Els crèdits que concertin.
 4. Les herències, llegats o donacions que rebin.
 5. Qualssevol altres ingressos que rebin de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/1987, de 2 de juliol, sobre finançament de partits polítics.


Artº 20: Patrimoni.

La PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ, a data de la seva constitució no té patrimoni fundacional.


Artº 21: Disposició de comptes i operacions d’endeutament.

Les disposicions de comptes bancaris, així com tota classe d’activitat ordinària d’administració pròpia de la Secretaria General podran ser delegades de tal manera que sigui necessària la signatura de, almenys, dues persones per a la disposició de fons.

La formalització de tota classe d’operacions d’endeutament, així com les inversions en béns immobles requeriran la signatura conjunta del secretari d’Organització i del Secretari de Finances.


Artº 22: Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i control.

L’administració, fiscalització i control del seu règim econòmic i patrimonial s’ha de fer d’acord amb les següents normes:

 1. Els exercicis econòmics s’iniciaran cada 1 de gener fins al 31 de desembre del mateix any.
 2. La Comissió Executiva aprovarà anualment els pressupostos a proposta de la Secretaria General que és a qui li correspon aplicar-los.
 3. La comissió Executiva actuarà com a òrgan de control intern i d’intervenció de totes les despeses, ingressos, documents i actes d’on es derivin drets i obligacions de contingut econòmic.
 4. La Comissió Executiva presentarà els balanços econòmics al final del seu mandat a l’Assemblea General Plenària de Afiliades i Afiliats, que donarà el seu beneplàcit o els rebutjarà, segons disposa democràticament.
   

Artº 23: Règim documental. Obligacions comptables.

El partit portarà, a més del Llibre d’Afiliats, els Llibres d’Actes, de Tresoreria, de Comptabilitat i d’Inventaris i Balanços, el contingut del qual s’ajustarà a l’actual legislació comptable, i que han de permetre en tot moment conèixer la seva situació financera.

CAPÍTOL SETÈ. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT.

Artº 24: Dissolució.

El partit es dissoldrà o s’extingirà per acord de la majoria absoluta dels membres de l’Assemblea General Plenària de Afiliades i Afiliats.

El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una vegada satisfetes les obligacions financeres que existissin, es destinarà als fins que l’Assemblea General Plenària de Afiliades i afiliats, que decideixi la dissolució del partit, cregui convenient, ajustant-se a la legislació vigent.

CAPÍTOLS OPTATIUS.

REFORMA DELS ESTATUTS

La modificació dels presents Estatuts serà competència de l’Assemblea General Plenària de Afiliades i Afiliats, adoptant-se l’acord per majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria i majoria simple en segona convocatòria.