• es
  • ca

Compliment del Programa 2015

cumplimiento-programa

%

En aquesta secció mostrem el grau de compliment del programa electoral de la Plataforma Ciutadana per Barberà de les passades eleccions municipals. En 3 anys de legislatura ja hem aconseguit el 86% dels nostres compromisos i treballem per aconseguir el 14% restant:

1. Reducció de sous polítics i asignacions a partits polítics
En rebaixar els sous dels polítics de l’ajuntament de Barberà en un 20%, aquesta legislatura hem estalviat 750.000€.
2. Auditoria externa al inici i final de la legislatura
Per a obrar amb total transparència hem auditat els comptes de l’Ajuntament al principi, durant, i el farem també al final de la legislatura. Això ens ha ajudat a enfocar la reducció del deute (reduïda en més del 96%), optimitzar la plantilla, i crear més de 40 llocs de treball nous.
3. Menjador social multifunció
El projecte està fet i entrarà en funcionament en setembre de 2019.
4. Dotació extra de 250.000€ en llibres de text
Amb l’estalvi en els sous dels polítics hem pogut finançar els llibres de text de tots els nens i nenes de primària de Barberà. En cas que una escola ja els tingués socialitzats s’han aplicat en altres conceptes.
5. Augment de la transparència i participació de la ciutadania als plens municipals
Creat el portal de transparència en la web de l’ajuntament, pots consultar fent click aquí.
6. Millora de la qualitat de la neteja viaria i edificis dependents de l'Ajuntament
Nova empresa i nou contracte, duplicant la inversió econòmica, amb perspectives en la millora de la “tria dels residus”.
7. Millora de la coordinació entre Habitatge i Serveis Socials per donar millor solució als problemes d'emergència social
Millorar aquesta coordinació permet donar millor resposta a tots els casos de desnonaments, maltractaments, pobresa energètica, etc… i uns altres on persones o famílies es quedin sense sostre. En aquests casos són tan important les institucions com la societat civil organitzada a la qual cal donar més suport i protagonisme.
8. Alcaldia al servei de la ciutadania
Més proximitat en la relació Ajuntament-Ciutadania i millora en la solució dels problemes de forma proactiva i amb feedback directe.
9. Reducció del deute municipal
El deute municipal en termes absoluts en iniciar la legislatura estava en gairebé 16 Milions d’euros (15.780.000€). Hem aconseguit reduir-la fins al punt de tenir un deute actualment de només 1.100.000€.
10. Agilització de trámits i permisos d'àmbit municipal
S’ha invertit a millorar la plantilla des del nostre 3r any de legislatura. A més invertirem en procediments informàtics que facilitin la relació entre ciutadania i administració. S’esperen resultats a partir de 2020.
11. Eliminació de barreres arquitecòniques als edificis municipals
Col·locació d’un ascensor a l’Ajuntament, Semàfors sonors amb comandaments a distància (cal demanar-los en la OAC), i amb la reparació de les vies també es van eliminant les barreres arquitectòniques. Exemple Obres iniciades en Renfe.
12. Nou Pla general d'ordenació urbana que defineixi Barberà per als próxims 25 anys
No s’ha pogut fer perquè necessita un ampli consens polític i ciutadà.
S’han de marcar direccions urbanístiques noves que defineixin temes importants com: sostre de població, expansió urbanística, usos i destinacions dels terrenys de Barberà, etc… Després del creixement de la població en els últims anys, creiem que Barberà ha canviat molt i que en lloc de retocar contínuament l’actual pla és millor fer un nou. Es faria exposició pública i consulta a la ciutadania dels fets més rellevants.
13. Consulta a la població en els canvis importants que afectin la ciutat
Ara existeixen pressupostos participatius on el poble per fi té veu en decisions importants.
14. Augment de la participació ciutadana
Reglament aprobat que regula la participació ciutadana.
15. Manteniment i millora de les infraestructures escolars
Manteniment d’escoles de primaria: canvi de finestres a Can Serra, taulada de Can Llobet, etc.
16. Eliminació de l'espai lúdic 'Les Carpes'
Per motius de seguretat i molèsties vam tancar Les Carpes de Barberà.
17. Reubicació de la policia local de Barberà
Obras iniciadas!
18. Regulació de l'ús de la ribera del Riu Ripoll
Ara existeix una brigada que es dedica a la neteja de la zona, a més de millorar la senyalització. Però encara queden coses a millorar, s’estan estudiant i es realitzaran pròximament.
19. Millora de la gestió dels horts municipals
Aprovat el reglament d’ús dels hort municipals i ampliació en 100 horts més, pendents de cessió d’ús a la ciutadania.
20. Foment de l'escola de música actual i creació d'un centre de dansa
Estudi fet: 6.000.000€. Es realitzarà a la legislatura 2019.
21. Millora de la entrada de cotxes a l'estació Renfe
Se han iniciado las obras!

Hem aconseguit el 81% de les propostes del nostre programa electoral i continuem treballant en el 19% restant:

1. Estructures de sanejament
Cada vegada que s’aixeca un carrer es canvia el clavegueram. Ja s’ha fet en carrers com Industria, Circunvalació, Pintor Murillo, Migdia, etc.
2. Adecuar l'oferta d'FP
Estudiar conjuntament amb empresaris i comerços de la nostra ciutat aquelles necessitats que es requereixen per als seus llocs de treball, comprovar que estan cobertes pels centres més pròxims d’FP i proposar a la Generalitat, crear aquells que no existeixen o acostar més els que estan lluny del nostre entorn.
3. Una revista municipal al servei de tots
La revista ja no és un mitjà de propaganda per a l’equip que governa, sinó que tots els partits polítics i entitats tenen un espai major dins de la revista, de forma mes equitativa.
4. Cicles de cinema
Es fan al Casal de Gent Gran i també a l’Auditori.
5. Horaris biblioteca
S’ha ampliat l’horari de la Biblioteca Esteve Paluzie en época d’exàmens.
6. Magnetoteràpia
Negociar amb el CMC de Barberà del Vallès la col·locació del servei de Magnetoterápia tant per a mutualistes com per a la Seguretat Social. Continuar reivindicant el servei de radiologia en atenció primària i el servei d’urgències.
7. Remodelació de l'INSTITUT CAN PLANAS
S’han iniciat les obres que consten de 3 fases. Falten 2 fases per aplicar, que la Generalitat de Catalunya s’ha compromès a realitzar abans que s’iniciï el curs 2019-2020.
8. Una Radio municipal més plural
Legalització dels llocs de treball i adquisició d’un nou local per dignificar-la en la Carretera de Barcelona.
9. Continuació Voluntariat
Està funcionant el projecte CROMA i altres serveis. A més s’ha dut a terme la creació i finançament del Cos de Protecció Civil.
10. Foment del Teatre
S’està donant suport a la Mostra de Teatre Amateur, promocionem el Teatre escolar i s’aposta per les temporades de Teatre en el TMC.
11. Consell de Festes
Augment de la participació ciutadana en el “Consell de Festes” amb representants de totes les entitats de caràcter cultural de Barberà, cedint més protagonisme a la ciutadania en les decisions.
12. Sant Jordi festa local
Es va consultar a la ciutadania i tothom va voler, ¡Sant Jordi ja es festa local a Barberà!
13. Institut de la Dona
Creació del Institut de la Dóna, pendent de trasllat a Ronda Santa María. Aquí hi haurà suport jurídic, psicològic, laboral, cultural i d’oci.
14. Rehabilitació Casal d'Avis
Casal d’Avis del centre i de Ca N’Amiguet rehabilitats.
15. Atenció domiciliària
Cada vegada hi ha en Barberà més gent gran que necessita d’aquest servei tan necessari. Per això hem ampliat el servei i hem disminuït el període de resposta de l’Ajuntament.
16. Viatges per gent gran
Continuem amb la política de viatges que l’Ajuntament organitza per a gent gran, tant en l’àmbit recreatiu com cultural. Però amb modificacions: només els tècnics necessaris acompanyen en les excursions. Eliminant així l’acompanyament també de polítics que únicament tenia com a fi la autopropaganda.
17. Col·lector de Can Gorgs
Acord definitiu i històric amb els ajuntaments implicats (Badia, Sabadell i Barberà) per a l’inici de l’aplicació del calendari de les obres, que depenen de l’Ajuntament de Sabadell.
18. Bosc de Santiga
Barberà és un municipi que només té 8 km quadrats. La seva zona boscosa està molt limitada i envoltada per terrenys dedicats a l’explotació empresarial o pel nucli urbà. Creiem que si hem de conservar i recuperar el seu estat s’ha de fer un gran esforç que passa per acords amb institucions i grans empreses que són el major causant de la seva deterioració.
19. Reforestació del Parc Central del Vallès
Reforestació del parc al costat d’una empresa privada de Barberà del Vallés i manteniment dels espais pertanyents a l’Ajuntament de Barberà.
20. Foment del Comerç urbà
Congelació de les taxes actuals per 4 anys consecutius. Afavorir l’obertura d’un negoci, assegurant diligència en l’obertura de permisos i estudiar la reducció de llicència d’obertura en la mesura que sigui possible. Estudi de MARCA BARBERÀ.
21. Equipaments esportius
Optimització dels recursos actuals, reordenació del servei a les entitats esportives. Estudi de projecte per a millorar les instal·lacions de Ca Llobet. S’iniciessin les obres abans de finalitzar l’any 2019 en les quals s’inclouran la Sauna, vestuaris, canonades, passarel·la, etc.

Les iniciatives proposades pels ciutadans estan completades al 66%. Actualment treballem per a aconseguir aquest 33% que ens queda:

1. Creació Aula Barberà
Pendents de la ubicació en el nou local de l’Emisora Municipal.
2. Pla de mobilitat
Renovat, incidint en l’atenció al vianant i als vehicles sense motor com l’ús de la bicicleta.
3. Proveidors de Barberà
Es prioritzen les empreses de Barberà del Vallès a l’hora de contractar productes o serveis, beneficiant el nostre comerç i/o PIMES.
4. Major presència de la Policia Local
S’han creat 5 places més de policia local que entraran en funcionament al juny de 2019.
5. Pla integral cultural
Pendent del seu estudi però mentrestant s’ha decidit/concretat fer l’optimització de l’equipaments culturals. Reglament d’ús de les instal·lacions culturals por parteix de les entitats i la ciutadania.
6. Mercat de Barberà
Continuem amb la consolidació del Mercat Municipal i de les fires comercials.
7. Empreses y emprenedors
Hem creat bonificacions per a l’establiment d’empreses a Barberà del Vallès i prestem especial atenció als joves emprenedors del nostre municipi. IAE durant els dos primer anys per a emprenedors.
8. Foment de la bicicleta
S’ha creat carril bici en carrers com Circunvalació, Urgell, ronda industria, ronda del est, etc.
9. Agilitzar els plens municipals
tema pendent, hem de dedicar la integritat dels Plens a temes que exclusivament puguin afectar a Barberà del Vallès.
10. Protocols d'emèrgencia
Establirem i difondrem entre la població protocols d’actuació clars en cas de situacions d’emergència.
11. Activitats esportives
Hi ha hagut un augment d’activitats ateses les necessitats que demandava la ciutadania.
12. Semàfors sonors
S’han instal·lat aparells sonors en els semàfors de Barberà, funcionen amb un comandament amb sensor a distància que s’ha de demanar en “Benestar Social”.
13. Serveis Socials
Existeix un nou pla de Serveis Socials a espera de realitzar-lo juntament amb la nova oficina.
14. Transport a la UAB
Millorar la coordinació amb els transports de Bus de l’àrea metropolitana i la universitat, de tal manera que els nostres estudiants universitaris pugui tenir major amplitud d’horaris dels quals hi ha actualment.
15. Inversions viables
Qualsevol projecte que es fa actualment ve al costat d’un pla de viabilitat obligatori.
16. Presupostos realistes
En molts pressupostos es col·locaven partides (per exemple una venda d’una propietat municipal) com a ingressos per a després justificar una despesa que al final es converteix en deute perquè no existeix la venda. Encara que legalment és correcte, dins del nostre pla d’economia domèstica pensem que és del tot evitable, ja que normalment augmenta el deute en termes absoluts. Gràcies a un canvi en aquest plantejament hem aconseguit reduir el deute.
17. Accés al Baricentro
Estudi i avantprojecte fets. Les obres començaràn a finals de 2019.
18. Escoles esportives
Hem donat tant suport econòmic com de gestió a totes les escoles esportives de Barberà. I continuarem fent-ho.
19. Habitatges per a joves
Pendent de construcció de vivendes. Diversos estudis realitzats.
20. Asociacions Interculturals
Promovem en Barberà el debat i coneixement de les diferents interculturalitats que existeixen, sense por i obertament, per a aclarir alguns mites que existeixen i que mereixen una especial atenció.
21. Adecuació personal alcaldia
Els alcaldes i alcaldesses que, com la nostra, tenen càrrecs en altres entitats i àmbits: partit polític, Consell Comarcal, etc. supleixen la seva falta de temps d’atenció al ciutadà amb més personal, que normalment són del seu partit. En el nostre cas s’intenta que no sigui així en la mesura que sigui possible. Tot i així estem lluny del nivell que volem per a posar aquest punt com realitzat totalment.

En aquest moment la PCPB ha aconseguit el 77% y estem treballant en el 23% de les Idees plantejades:

1. Rotonda de Barberà
Estem intentant que la Generalitat faci la modificació i el manteniment adequat de tota la carretera que travessa Barberà i a partir d’aquí quedar-nos amb ella i mantenir-la nosaltres.
2. Ocupació municipal
S’han obert borses de treball, creat plans d’ocupació i convocat oposicions en diversos moments de la legislatura.
3. Estudi de tases
És indubtable que les taxes són una font d’ingressos del nostre ajuntament, però creiem que bastants d’elles que estaven molt per sobre del seu cost real. Per exemple: obrir un petit negoci, valia 3 vegades més que a Sabadell, Creiem que els nostres ciutadans i ciutadanes mereixen aquest esforç.
4. Deute municipal
Hem canviat la manera de negociar amb els els bancs sobre el deute, i l’hem reduït considerablement.
5. Escoles infantils
És evident que el creixement de Barberà ha desequilibrat el mapa de places municipals d’escoles infantils. Els barris del Parc Europa i Parc Central són els que salin més perjudicats, ja que són els barris més joves i on hi ha més índex de natalitat de la nostra ciutat. És per això que es farà un estudi per a analitzar la viabilitat d’una escola infantil en el barri del Parc Central (Plaza de la República) per a cobrir les necessitats d’aquest barri i descongestionar la resta.
6. Electrolinera
S’ha establert un punt de càrrega per a cotxes elèctrics. Però això és sol el principi, és necessari major suport a aquest tipus de mobilitat.
7. Aparcament
Diversos estudis realitzats:
• En la Zona centro és necessari ampliar el Parquing que hi ha entre la Biblioteca i la comissaria dels “Mossos d’Esquadra”.
• Els parquings subterranis que hi ha tant en el Passeig Doctor Moragas com al Camp de futbol Antoni Serra, actualment estan en un 25% de la seva ocupació de contractació i no donen a penes benefici a l’Ajuntament (no és real) Fa falta un nou enfocament que ajudi a sortir d’aquesta situació.
• Al parquing que hi ha en la zona del Mercat ambulant és necessari donar-li més mobilitat durant la setmana i augmentar el parquing fix els caps de setmana.
• Cal fer un estudi de les zones perifèriques que ajudin a descongestionar el centre de la ciutat amb els visitants forans en grans esdeveniments.
• Sobretot fa molta falta una educació viària que conscienciï a la ciutadania de les limitacions que té Barberà del Vallès quant a espai.Aquestes mesures no suposen una gran inversió i són fàcils de fer.
8. Manteniment de boreres
S’ha augmentat la brigada d’obres y actualment es treballa a bon ritme.
9. Iluminació
Pendent d’estudi definitiu que millori la il·luminació en alguns barris, sobretot els més perifèrics.
10. Contratació de serveis externs
Existeixen estudis i ara es té major cura i transparència en les contractacions i externalitzacions de serveis.
11. Funeraria i cementiri
S’ha de realitzar un pla per a estudiar la possibilitat d’ampliar el tanatori i crear una sala tant per a serveis religiosos o profans i que no faci mancada fer-ho en un altre lloc si els familiars així ho desitgen. Un millor manteniment del cementiri i una millora en els horaris d’obertura fent-los més adequats a les necessitats de les famílies de les i els difunts.
12a. Marca Barberà
S’està treballant per a la creació de la marca Barberà a l’efecte de promocionar a tots els nivells: esportius, culturals… i molt especialment comercial, que faci de la nostra ciutat un lloc més reconegut.
12b. Camp de Fútbol La Romànica
La Románica té per fi un camp de futbol en condicions.