• es
  • ca

Programa Electoral 2011-2015

Les propostes que detallem a continuació són les que la Plataforma Ciutadana per Barberà considera necessàries dur a terme a la nostra ciutat.

De totes maneres i, segons el resultat de l’auditoria que es realitzarà a l’arribada a l’Ajuntament, possiblement serà necessari prioritzar i treballar en conseqüència.

EDUCACIÓ

L’estructura educativa de la nostra ciutat ha de permetre el diàleg directe entre els diferents agents educatius, per tal d’organitzar i coordinar una acció conjunta entre tots els nivells d’ensenyament de la localitat. La falta de places, en tots els nivells educatius, s’està convertint en un greu problema pels nostres centres escolars actuals: la massificació, l’augment de ràtios, manca de recursos,…

• S’ha de realitzar un mapa d’equipaments escolars, estudiant les necessitats concretes dels diferents barris i vetllar, davant l’administració pertinent, pel compliment d’acords i terminis d’obres, tant de millora com de nova construcció de centres educatius:

* Construcció de l’Escola Marta Mata.

* Remodelació de l’INS Can Planas.

* Construcció d’un nou Institut de secundària.

* Llar d’infants a la zona del Parc Central.

• Caldrà fer tot el possible per recuperar els cicles formatius que ha perdut la nostra ciutat.

• Caldrà estudiar l’obertura dels centres escolars a la ciutat, fora de l’horari lectiu, com equipaments extres, acompanyada de la partida pressupostària i amb el control pertinent per a què puguin ser una alternativa per a les famílies i la població.

• Col·laborar amb les AMPAs que decideixin tirar endavant la socialització dels llibres i així ajudar a suportar millor la despesa que han de fer les famílies en aquest sentit serà un dels nostres compromisos.

• Reclamar una Escola Oficial d’Idiomes a la ciutat.

• D’acord amb les noves directrius del Departament de la Generalitat tornar a l’anterior nomenclatura Regidoria d’ Ensenyament.

SALUT

Els objectius claus de la Plataforma per tal de millorar els serveis de la sanitat a la nostra ciutat seran els següents:

• Promoure convenis amb centres de rehabilitació a Barberà del Vallès.

• Fer el possible perquè augmentin els serveis sanitaris al poble tal com radiografies, pediatria al centre nou, etc.

• Recuperar el servei d’ambulància i les urgències durant les 24 h.

BENESTAR SOCIAL

El Pla Municipal de Serveis Socials ha de dissenyar tot un conjunt d’accions encaminades a atendre amb especial cura totes les demandes realitzades per la població i es marca els següents objectius:

• Fer un estudi exhaustiu dels casos. Aquest seguiment de casos ha de facilitar un millor repartiment dels recursos existents i així arribar al màxim de població.

• Treballar per tal d’evitar les situacions de risc i exclusió social, sobretot dels sectors més desprotegits de la nostra població.

• Coordinar-se amb altres entitats i organismes locals ha de facilitar aquesta tasca de compensació social i millorar el servei.

• Crear la figura dels i les mediadores socials, dirigits a l’atenció del jovent i les seves necessitats, les mediacions interculturals que donaran suport tan social com sanitari i tota una xarxa d’assistència social domiciliària seran part de les nostres prioritats.

CULTURA

Les entitats i els ciutadans són els veritables encarregats de proposar i promoure totes les activitats culturals de la nostra ciutat, essent l’Ajuntament el responsable de coordinar i/o cofinançar el seu desenvolupament.

• Elaborar el mapa cultural de Barberà. Situació de totes les instal·lacions i equipaments. Calendari d’activitats i serveis. Programació i plans d’actuació elaborats conjuntament entre Ajuntament i les entitats de la nostra ciutat.

• Creació del Consell de Festes, amb la més completa representació possible per tal de preparar i realitzar totes les festes de la nostra ciutat: Festa Major, St. Jordi, Cicle de Nadal, Carnaval, etc.

• Consolidar i estudiar una possible ampliació de l’Escola de Música.

• Recuperar la “Taula de Teatre”, fent que torni a tenir un protagonisme essencial tant en la programació teatral, com en un nou Cicle de Teatre Amateur.

• Creació d’una Escola de Teatre i dansa per a tots i totes els que hi vulguin participar, com a possible embrió d’una Escola Municipal de Teatre seguint el model de la de Música.

• Escollir la diada de St. Jordi com a festa local, dotant-la de tot el seu significat cultural com a segona festa de la nostra ciutat.

JOVENTUT

Els diferents sectors de població han de poder dir la seva en el funcionament de la ciutat i el col·lectiu de joves ha de poder tenir el seu espai de reflexió, participació i implicació. És per aquest motiu que la Plataforma creu necessari impulsar polítiques de participació en la gestió dels equipaments juvenils, promovent l’autogestió. D’altres actuacions necessàries són:

• Millorar el transport que ens comunica amb la UAB.

• Crear espais per a l’estudi.

• Promoure el voluntariat jove.

• Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer.

DONA

Els programes municipals han de compensar i garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la nostra ciutat, és per aquest motiu que caldrà:

• Treballar per acabar amb situacions discriminatòries i prevenir tant les conductes violentes com l’exclusió social.

• Estudiar la creació d’un Institut Municipal de la Dona on es puguin centralitzar tots els serveis d’atenció a la dona: suport jurídic, psicològic, laboral, formatiu, cultural i de lleure.

GENT GRAN

Dins dels diferents àmbits d’actuació: salut, lleure i benestar social es treballarà per tal de garantir al màxim uns serveis de qualitat que donin una atenció acurada a la nostra gent gran.

• Treballarem per a la construcció d’un Centre de Dia per a que les famílies que tinguin necessitat de deixar els seus avis durant el dia puguin fer-ho.

• Promourem apartaments tutelats per a gent gran.

• Augmentarem el servei d’atenció domiciliària per a gent gran amb dependència.

• Posada en marxa del projecte “Viure junts” per tal de compartir l’habitatge de la gent gran amb joves estudiants.

• Continuarem amb la política de sortides per a la gent gran, tant d’àmbit recreatiu com culturals.

• Rehabilitarem els casals d’avis que faci falta, començant per aquells que estan més deteriorats com el del centre del Casal de cultura.

HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Qualsevol actuació que es realitzi a la ciutat ha d’anar acompanyada d’un informe de viabilitat econòmica que tingui en compte els recursos reals de la ciutat.

• Sol·licitar una Auditoria externa per tal de comprovar l’estat real de les finances del nostre Ajuntament.

• Fer realment un pressupost participatiu i vinculant, que impliqui a la ciutadania en la problemàtica de la ciutat, i no donar una exposició pública d’aquest pressupost mesos després d’haver-se aprovat en Ple.

• Revisar acuradament la despesa que, d’acord amb el pressupost aprovat, va fent cada regidoria.

• Controlar dia a dia la despesa de cada partida pressupostària, per tal d’evitar al màxim les constants modificacions de crèdit.

• Plantejar un pressupost realista i acurat per evitar, no tant sols un major endeutament, sinó procurant reduir l’actual.

• Fomentar un comerç de qualitat i competitiu.

• Afavorir el comerç de proximitat.

• Elaborar un projecte comú administració-comerciants de dinamització del comerç en Barberà tant en el àmbit econòmic com urbanístic.

• Agilitar els tràmits urbanístics.

• Continuarem consolidant el Mercat de Barberà i les fires comercials que es fan a la ciutat.

URBANISME

Per definició, l’urbanisme comprèn el conjunt de coneixements i pràctiques aplicats a planificar, desenvolupar i remodelar nuclis urbans amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels seus habitants. A la Plataforma pensem que, a més a més, cal que l’urbanisme exerceixi d’element de cohesió de la ciutat i faciliti el desplaçament i la trobada dels seus habitants.

Ara que ha minvat l’eufòria constructiva a la ciutat, estem en una situació immillorable per definir-ne el seu futur. Per això, la Plataforma proposa començar la redacció d’un nou Pla General d’Ordenació urbanístic per a Barberà. El darrer Pla, aprovat l’any 2000 ha patit tants pedaços, començant per la pròpia TYCSA, que és difícil reconèixer els seus objectius inicials.

També pensem que, independentment que es torni a un nou Pla General, també calen obres que millorin aspectes concrets de la mobilitat ciutadana. Entre aquestes obres estarien les següents:

• Millorar l’accés al riu Ripoll per la Ronda Santa Maria donant continuïtat a l’actual traçat i millorant la seguretat.

• Millorar l’accés al Centre Comercial Baricentro.

• Continuar amb l’adequació dels carrers del Casc Antic.

• Revisar la mobilitat del carrer Doctor Moragas i mirar la possibilitat d’un carril bici i l’eliminació de dispositius separadors dels carrils de trànsit. 

• Millorar l’aparcament a la zona centre.

• Replantejar les línies de transport municipal.

• Realitzar un cens d’habitatges desocupats a la ciutat.

EQUIPAMENTS

Des de la Plataforma creiem que una ciutat com Barberà ha de disposar d’un Pla d’Equipaments que marqui el futur de la ciutat. La nostra ciutat ha arribat a unes mides de població que ens obliguen a aturar-nos i reflexionar sobre cap on hem d’anar i no podem esperar a que cada quatre anys algú decideixi que es farà i on en funció del que necessita el seu programa electoral.

Per aquest motiu la Plataforma es compromet a:

• Dissenyar un Pla d’Equipaments que avaluï les necessitats dels diferents barris de la ciutat i programi les actuacions a realitzar en el futur. Per fer-ho comptarem amb la participació de totes les entitats implicades i amb els grups polítics municipals.

• Racionalitzar l’ús i la gestió dels equipaments actuals, estudiant la seva viabilitat.

ESPORTS

La pràctica d’esports cada cop més s’està convertint en una de les premisses bàsiques per millorar la nostra qualitat de vida. És per aquest motiu que, des de la Plataforma, volem donar impuls a les següents actuacions.

• Optimitzar les dotacions i els horaris d’utilització de les instal·lacions esportives de la nostra ciutat en estreta col·laboració entre l’administració municipal d’Esports i les diferents entitats esportives d’àmbit local.

• Posar en marxa el complex esportiu de Maria Reverter i dotar-lo pressupostàriament amb tota la infraestructura necessària per al seu funcionament.

• Prioritzar el funcionament de les escoles esportives com a base per a la promoció de l’esport a la nostra ciutat.

• Lligar estretament els tres conceptes d’esport, oci i salut, així com la potenciació de l’esport de manteniment dirigit fonamentalment a la gent gran.

• Adequar espais oberts en parcs, places públiques i patis d’escoles per afavorir aquestes pràctiques.

També, pots visualitzar i descarregar el Programa 2011-2015 des d’aquí:

pdficon_small Programa Municipal PCPB / 2011-2015