• es
  • ca

L’Oficina Municipal d’Habitatge atén gairebé 7.000 visites durant l’any 2015

entrada_omh_560x560Passat l’inici de curs 2016-2017 calia elaborar una proposta municipal de treball perquè totes les parts implicades en aquest Consell Municipal d’Educació tinguessin clar cap on vol dirigir-se aquest nou Equip de Govern

L’Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès ha realitzat durant l’any 2015 un total de 6.993 visites i tasques d’assessorament i d’informació a la ciutadania. S’ha produït un creixement de les consultes del 5% respecte de l’any anterior en què es van arribar a atendre 6.665 visites.

L’atenció a la ciutadania ha estat majoritàriament de manera presencial (4.756 visites a l’Oficina) respecte de les fetes per telèfon (2.072 consultes) i per correu electrònic (165 consultes).

En termes generals, s’han atès consultes i s’han gestionat expedients de programes de lloguer d’habitatges, del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, d’ajuts al pagament de lloguer i prestacions d’urgència especial i, a més, s’ha prestat servei i assessorament a persones amb deutes de lloguer o deutes hipotecaris. D’altra banda, també s’han gestionat i tramitat expedients de cèdules d’habitabilitat i ajuts a la rehabilitació.

Ajuts econòmics per al pagament de les quotes de l’habitatge habitual

És el grup de temes que més consultes ha rebut durant l’any i que signifiquen el 33% del total de les visites. Dins dels ajuts econòmics hi ha, per ordre de més a menys demanda:

– Els ajuts al pagament del lloguer, amb un total de 1.742 visites. Durant el primer semestre de l’any, es va obrir la convocatòria d’ajuts al lloguer per als antics perceptors que ja havien sol·licitat aquesta prestació anys anteriors i també es va donar la  possibilitat de sol·licitar-la a nous perceptors. S’han tramitat 180 expedients d’aquests ajuts.

– Els ajuts urgència especial, per cobrir deutes puntuals de lloguer o de quotes hipotecàries o per a l’accés a un nou habitatge com a conseqüència d’un desnonament o una execució hipotecaria, dels quals s’han tramitat 22 expedients.

– Renda bàsica d’emancipació dels beneficiaris i beneficiàries que van sol·licitat l’ajut abans de la seva extinció.

– Ajuts per a la compra d’un habitatge protegit.

Necessitat i dificultat en l’accés a l’habitatge

Si analitzem els resultats de les consultes a l’Oficina Municipal d’Habitatge, es posa de manifest la dificultat que existeix per accedir a un habitatge. Tant les visites sobre el Registre de sol·licitants i els habitatges de protecció oficial (1.514 consultes) com les dels programes de Cessió d’habitatge i la Borsa de lloguer (1.153 consultes) corresponen al 38% de les consultes totals.

Pel que fa al Programa de mediació de lloguer, s’han signat 13 contractes nous i s’ha realitzat la supervisió dels altres 50 que ja estaven iniciats durant el passat any 2015.

Fins al passat més d’abril, des de la mateixa Oficina Municipal d’Habitatge, es gestionaven les sol·licituds per al servei de la Mesa d’emergència social. És un òrgan tècnic que depèn directament de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que valora l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats especials amb l’objecte d’evitar l’exclusió social i la marginalitat de les unitats de convivència que es trobin en les situacions d’emergència. Des del juliol del 2012 fins a l’abril del 2015 es van atendre més de 80 famílies i es va aconseguir reallotjar a 31 d’elles i 11 més que abans de l’adjudicació definitiva d’habitatge hi havia renunciat.

Des d’abril de 2015, el servei s’ofereix coordinadament amb el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Assessorament i mediació per a persones amb deutes de quotes hipotecàries i de lloguer

Des de l’Oficina Municipal d’Habitatge s’ofereixen dos serveis amb un denominador comú, assessorar i acompanyar a la ciutadania amb deutes tant en les quotes de crèdit hipotecari com en les quotes mensuals del lloguer.

Cadascun d’aquests serveis du a terme mitjançant un conveni entre l’Oficina i col·laboradors externs que presten els serveis de manera gratuïta.

Un dels col·laboradors és Càritas Diocesana que, gràcies a la persona voluntària que atén les famílies, ha permès que durant l’any passat s’hagin dut a terme 45 expedients.

L’altre col·laborador és el Col·legi d’Advocats de Sabadell i s’integra dins del programa del SIDH amb 72 expedients tramitats durant el 2015.

En aquest mateix sentit, i emparats per la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que especifica que en procediments d’execució hipotecària o desnonaments, l’entitat bancària està obligada a oferir l’anomenat lloguer social, un cop que l’entitat bancària ha ofert el lloguer social i ho ha notificat a l’Administració, des de l’Oficina fem el seguiment dels casos i vetllem perquè es compleixi la normativa vigent.

Rehabilitació i cèdula d’habitabilitat

Les consultes rebudes en matèria de rehabilitació i cèdules d’habitabilitat representen el 15% de les visites.

L’obligatorietat de tenir la cèdula d’habitabilitat vigent per realitzar qualsevol transmissió del propi habitatge o per donar d’alta els subministraments és una de les consultes més nombroses que ha rebut l’Oficina, per a les quals s’han arribat a gestionar uns 179 expedients.

Pel que fa a la rehabilitació d’edificis i habitatges, s’ha de destacar que durant gran part de l’any ha estat oberta la convocatòria d’ajuts del Consorci Metropolità de l’Habitatge, que donava continuïtat a la que es va obrir durant l’últim trimestre del 2014. Finalment, entre la convocatòria del 2014 i la del 2015, s’han tramitat 21 expedients d’ajuts a la rehabilitació,  9 dels quals són d’edificis i 12 corresponen a interiors d’habitatges. En termes generals, la subvenció mitjana per expedient és del 40% de l’import del pressupost.

Gestió d’habitatges municipals

L’Oficina Municipal d’Habitatge és, a més, l’encarregada de gestionar el parc municipal d’habitatges de manera permanent. Des de l’Oficina es gestionen tots els tràmits, incidències, arranjaments, reformes i millores dels habitatges que són de titularitat municipal, així com el control dels contractes que es realitzen amb les persones llogateres.

Necessitat d’habitatges per a la població del municipi

Des de L’Oficina es porten a terme diverses accions amb l’únic objectiu d’obtenir habitatges per donar resposta a la necessitat d’habitatge de la població, tant per emergències com per ajudar a l’emancipació de joves o ciutadans en risc d’exclusió residencial.

En aquest marc, l’Oficina realitza els informes que motiven la incoació d’expedients administratius que tenen com a finalitat principal la cessió dels habitatges que són propietat de bancs a favor de l’Ajuntament i que fa més de dos anys que estan buits, d’acord amb el que disposa la Llei 18/2007 pel Dret a l’Habitatge i les eines que ens ha donat la Llei 24/2015  de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, aprovada durant el passat any 2015.

Nous reptes pel 2016

L’Oficina Municipal d’Habitatge i l’Ajuntament estan treballant activament per a la creació d’un fons d’habitatge de lloguer social gestionat per la mateixa Oficina. Aquest fons té com a objectiu captar habitatges que provinguin de la cessió de propietaris i propietàries particulars i habitatges que obtingui l’Ajuntament  d’acord amb el pressupost municipal, per oferir-los en règim de lloguer i atendre les necessitats bàsiques de la població en situació d’exclusió residencial.

D’altra banda, s’introdueixen nous serveis que ofereixen assessorament i fan de mediació entre la població i les entitats financeres. Aquests serveis són completament gratuïts per als ciutadans del municipi i es concreten en:

  • Mediació lloguer: va adreçat a persones llogateres d’habitatges la titularitat dels quals és d’una entitat financera o n’és considerada la gran tenidora. En els casos en què es pugui produir un desnonament, aquest servei fa una mediació per aconseguir el lloguer social obligatori, igual que en els casos d’execució hipotecària.
  • Mediació consum: adreçat a qualsevol persona titular d’un crèdit hipotecari o avaladora. S’ofereix assessorament i mediació extrajudicial per consensuar l’eliminació i el cessament de les clàusules abusives o deslleials dels crèdits hipotecaris. Aquest servei està regit pel Codi de Consum de Catalunya.

 

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb l’oficina per correu electrònic, per telèfon, o si ho preferiu, visitant l’oficina a:

Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès
C/ Verge de Montserrat, 60 Baixos
08210 Barberà del Vallès
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dimecres: de 9 a 14  i de 16  a 18 h

0